Жилищни сгради и сгради за обществено обслужване

ВиК мрежи и ПСОВ

ЕЛ мрежи и БКТП

Пътно строителство

Пристанищно строителство

Обекти с национално и местно значение, паметници на културата

Паркоустройство и благоустройство

Енергийна ефективност

Консултантски услуги и техническа помощ